Δ.Σ. 30-05-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 30-05-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Δικαίωμα Υπογραφής (Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου)

Θέμα 2: Επικύρωση Ενεργειών έναρξης λειτουργίας (Εισηγητής ο Αντιπρόεδρος κ. Π.

              Παπαστεργίου)

Θέμα 3: Αποδοχή αιτήσεων εθελοντικής εργασίας & Υπογραφή Συμβάσεων (Εισηγητής ο

              Αντιπρόεδρος κ. Π. Παπαστεργίου)