Δ.Σ. 19-07-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 19-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Θέμα 2: Υπογραφή  «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής i-bank» με την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.

Θέμα 3: Εξουσιοδότηση Προσώπων για τον έλεγχο δικαιολογητικών & θεώρησης αποδείξεων είσπραξης από τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης / Αυτ/λες Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας.

(Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου και στα 3 θέματα)