Δ.Σ. 03-08-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017

και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Λήψη Απόφασης και Υπογραφή Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε.Π.Α.Α. και «ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ».

(Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου)

 

Θέμα 2: Λήψη Απόφασης για Συμμετοχή στο υπό ίδρυση Ερευνητικό Κέντρο Μελέτης και Αντιμετώπισης του Αυτισμού και Συναφών Διαταραχών (Τμήματα ASD, Alzheimer).

(Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου κ. Δημήτρης Ποτετσιανάκης)