Δ.Σ. 30-10-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου του, Μπιτσάκου Μαρίας, συνεδρίασε την Τρίτη, 18-07-2017 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Κέντρου Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και των Οικογενειών Αυτών.

Επισυνάπτονται τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης καθώς και οι Αποφάσεις της συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1: Θέμα 1: Λήψη Απόφασης για την οργάνωση ημερίδας την Κυριακή  10/12/2017 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού.

(Εισηγητής η Πρόεδρος κ. Μαρία Μπιτσάκου – Παπαστεργίου)

 

 

Θέμα 2:  Λήψη Απόφασης για σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19/11/2017 σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού.

 (Εισηγητής το Μέλος του συλλόγου κ. Δημήτρης Ποτετσιανάκης)